Teaching


Gamer Psychology

COURSE DESCRIPTION

ความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับเกมเอนจิน การเลือกใช้เกมเอนจินการใช้เครื่องมือในเกม เอนจินสร้างและแก้ไขเนื้อเรื่อง การสร้างฉาก การควบคุมตัวละคร ควบคุมมุมกล้อง ทำเอฟเฟกต์พิเศษ การคิดคะแนนผู้เล่น การใส่เสียงประกอบและเสียงดนตรี การสร้าง หน้าจอ และการแพ็คเกมเพื่อการดาวน์โหลด

COURSE OFFERINGS

  • Fall 2018

Game and eSports Business

COURSE DESCRIPTION

ความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับเกมเอนจิน การเลือกใช้เกมเอนจินการใช้เครื่องมือในเกม เอนจินสร้างและแก้ไขเนื้อเรื่อง การสร้างฉาก การควบคุมตัวละคร ควบคุมมุมกล้อง ทำเอฟเฟกต์พิเศษ การคิดคะแนนผู้เล่น การใส่เสียงประกอบและเสียงดนตรี การสร้าง หน้าจอ และการแพ็คเกมเพื่อการดาวน์โหลด

COURSE OFFERINGS

  • Fall 2018

Gamer Psychology

COURSE DESCRIPTION

ความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับเกมเอนจิน การเลือกใช้เกมเอนจินการใช้เครื่องมือในเกม เอนจินสร้างและแก้ไขเนื้อเรื่อง การสร้างฉาก การควบคุมตัวละคร ควบคุมมุมกล้อง ทำเอฟเฟกต์พิเศษ การคิดคะแนนผู้เล่น การใส่เสียงประกอบและเสียงดนตรี การสร้าง หน้าจอ และการแพ็คเกมเพื่อการดาวน์โหลด

COURSE OFFERINGS

  • Fall 2018

electronic portfolio

COURSE DESCRIPTION

หลักการออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อการนำเสนอผลงานในลักษณะต่างๆ การจัดเก็บผลงานเป็นแฟ้มผลงานอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแสดงถึงบุคลิกตัวตน และความโดดเด่นในการสร้างสรรค์ผลงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นโดยอาศัยหลักการทางศิลปะ การแยกแยะหัวข้อของผลงานเพื่อให้ผู้ชมเข้าถึงผลงานแต่ละชิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกสรรค์สื่อ ที่จะใช้ในการแสดงผลงานที่จะสามารถส่งเสริมผลงาน ได้มากที่สุดโดยคำนึงถึงต้นทุนและการประชาสัมพันธ์ที่ดี ผ่านการบรรยายและฝึกทักษะปฏิบัติการ

COURSE OFFERINGS


computer and information fundametals

COURSE DESCRIPTION

ความรู้ พื้นฐานของตรรกะดิจิทัลและการถูกนำไปใช้ ในการสร้างเครื่อง คอมพิวเตอร์ การจัดการคำสั่งในมโนภาพของระดับหน่วยเก็บความจำแบบชั่วคราว การโปรแกรมภาษาระดับเครื่อง บทบาทและรูปแบบการทำงานของการโปรแกรมภาษา และส่วนจัดเก็บที่เกี่ยวข้อง บทบาทและรูปแบบของระบบปฏิบัติการ รวมถึงระบบ เครือข่ายและระบบแบบกระจาย โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ โปรแกรมการจัดการเอกสาร ระบบฐานข้อมูล ตัวจักรในการค้นหา ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บและทรัพย์สินทางปัญญา

COURSE OFFERINGS


game engine fundametals

COURSE DESCRIPTION

ความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับเกมเอนจิน การเลือกใช้เกมเอนจินการใช้เครื่องมือในเกม เอนจินสร้างและแก้ไขเนื้อเรื่อง การสร้างฉาก การควบคุมตัวละคร ควบคุมมุมกล้อง ทำเอฟเฟกต์พิเศษ การคิดคะแนนผู้เล่น การใส่เสียงประกอบและเสียงดนตรี การสร้าง หน้าจอ และการแพ็คเกมเพื่อการดาวน์โหลด

COURSE OFFERINGS

  • Fall 2018

ai for games

COURSE DESCRIPTION

ปัญญาประดิษฐ์ประวัติ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้สำหรับเกม เกมทรี มินิแมกซ์ การค้นหาเส้นทาง และการเดินในแผนที่ ไฟไนท์สเตจแมชชีน ระบบการ สร้างกฎ และเส้นโค้งการตอบสนอง ปัญญาแบบ สวอร์ม ตัวละครอิสระ ระบบ สคริปต์ และระบบบอทในเกม

COURSE OFFERINGS


School of Science and Technology | University of the Thai Chamber of Commerce