ePortfolios

electronic portfolio

COURSE DESCRIPTION

หลักการออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อการนำเสนอผลงานในลักษณะต่างๆ การจัดเก็บผลงานเป็นแฟ้มผลงานอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแสดงถึงบุคลิกตัวตน และความโดดเด่นในการสร้างสรรค์ผลงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นโดยอาศัยหลักการทางศิลปะ การแยกแยะหัวข้อของผลงานเพื่อให้ผู้ชมเข้าถึงผลงานแต่ละชิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกสรรค์สื่อ ที่จะใช้ในการแสดงผลงานที่จะสามารถส่งเสริมผลงาน ได้มากที่สุดโดยคำนึงถึงต้นทุนและการประชาสัมพันธ์ที่ดี ผ่านการบรรยายและฝึกทักษะปฏิบัติการ

Credits

3

Instructor

Chatchai Wangwiwattana, Ph.D.

Outline and Schedule

tasks details
ss