ePortfolios

electronic portfolio

COURSE DESCRIPTION

หลักการออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อการนำเสนอผลงานในลักษณะต่างๆ การจัดเก็บผลงานเป็นแฟ้มผลงานอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแสดงถึงบุคลิกตัวตน และความโดดเด่นในการสร้างสรรค์ผลงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นโดยอาศัยหลักการทางศิลปะ การแยกแยะหัวข้อของผลงานเพื่อให้ผู้ชมเข้าถึงผลงานแต่ละชิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกสรรค์สื่อ ที่จะใช้ในการแสดงผลงานที่จะสามารถส่งเสริมผลงาน ได้มากที่สุดโดยคำนึงถึงต้นทุนและการประชาสัมพันธ์ที่ดี ผ่านการบรรยายและฝึกทักษะปฏิบัติการ

Credits

3

Instructor

Chatchai Wangwiwattana, Ph.D.

Class Materials

project 1: The contact box (click to download)

 

Outline and Schedule

5.1 แผนการสอน
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมที่จัดให้ จำนวน

ชั่วโมง

ผู้สอน
1 ePortfolio Fundemental: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแฟ้มผลงาน บรรยาย / PowerPoint

 

3 อ.ผู้สอน
2 Ideation: รวบรวมความคิด และค้นหาความเป็นตัวตน บรรยาย / PowerPoint

 

3 อ.ผู้สอน
3 Branding: การนำเสนอจุดเด่น บรรยาย / PowerPoint

 

3 อ.ผู้สอน
4 Graphic Design Fundemental: การออกแบบกราฟิกส์เบื้องต้น บรรยาย / PowerPoint

 

3 อ.ผู้สอน
5 Web Design Fundemental: การออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้น บรรยาย / PowerPoint

 

3 อ.ผู้สอน
6 Web Development I: การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ (site navigation, layout, wireframe) บรรยาย / PowerPoint

 

3 อ.ผู้สอน
7 Presentation I and Feedbacks​: นำเสนอผลงานครั้งที่ 1 บรรยาย / PowerPoint

 

3 อ.ผู้สอน
สอบกลางภาค
8 Web Development II: การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ (theming and embedding contents) บรรยาย / PowerPoint

 

3 อ.ผู้สอน
9 Web Development III: การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ (basic custom CSS) บรรยาย / PowerPoint

 

3 อ.ผู้สอน
10 Launch: การเปิดตัวแฟ้มผลงาน บรรยาย / PowerPoint

 

3 อ.ผู้สอน
11 Social Networking: การนำเสนอผลงานผ่านสังคมออนไลน์ บรรยาย / PowerPoint

 

3 อ.ผู้สอน
12 Cultivation: การบำรุง และดูแลรักษาแฟ้มผลงาน บรรยาย / PowerPoint

 

3 อ.ผู้สอน
13 Website Optimization: การเพื่อประสิทธิภาพของแฟ้มผลงาน บรรยาย / PowerPoint

 

3 อ.ผู้สอน
14 Final Remarks: สรุปผล และถามตอบปัญหาที่พบ บรรยาย / PowerPoint

 

3 อ.ผู้สอน
15 Student’s Final Presentation

การนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน

บรรยาย / PowerPoint

 

3 อ.ผู้สอน
สอบปลายภาค